Oracle DB- Şemadaki objelere toptan yetki vermek

Özelikle veriambarı projelerinde şemalar arasında yetki-erişim sorunu sık sık yaşanır. Bazı işlemler sık sık temp tablo yaratılması ve düşürülmesi gerektirir. Bazen de veritabanında birbiri ardına gelen uzun projeler nedeniyle her daim yeni objeler yaratılır ya da objeler üzerindeki yetkiler kaybedilerek tekrar yaratılır.

Peki bu sorun nasıl aşılabilir?

Başka bazı veritabanlarında bir şema başka bir şemanın tüm yetkilerine ,sonradan yaratılan objeler de dahil, otomatik olarak sahip olabiliyor. Maalesef oracle bu konuyu çözebilmiş değil . Ya da çözmeye çalışmıyor.

Sistem yöneticisinin telefonunu hızlı aramalara eklemek bir çözüm olabilir. Prosedürlerle uğraşmayı sevmeyen kültürümüz buna kolay bir çözüm bulmuş durumda: Sık sık yetki ihtiyacı olan şemayı DBA yetkisi ile donatmak. Bu en çok kullanılan yöntem olsa gerek ki normal kullanıcılara DBA yetkisi verilmeyen veritabanı daha görmedim.

Sistematik çözüm uygulayanlar her yeni yaratılan obje sonrası çalışmak üzere gerekli yetkileri atayan prosedürler kullanırlar. Bu da ancak canlı ortamda düşürülüp yaratılabilen temp tablolar için bir çözüm. Diğer durumlar için gene kullanıcının sadece prosedürü çağırmak şeklinde olsa da müdahalesi gerekli olur.

Disiplin gerektirmeyen bir yöntem olarak da her akşam çalışacak ve belirli bir şemadaki tüm objeler için başka bir şemaya belli başlı yetkileri veren bir prosedür yazılabilir. Her ne kadar amaca yönelik ve çok kesin çözüm sağlamasa da gene de işe yarar ve sistemde DBA enflasyonunu azaltır.

Yazmak için zaman ayırmak istemeyenler için aşağıda belli başlı hakları belli başlı objeler için toptan veren prosedür. Sistem ihtiyaçlarına uygun olarak değişiklik yapılabilir

Prosedürün invoker right ile çalışacak şekilde yazıldığına ve user_object yerine all_object tablosuna sorgu atıldığına dikkat edin. Prosedürü ya objelerin sahibi olan şema, ya da DBA yetkisine sahip olan şema kullanabilecektir.

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE grant_all_scheme_to_scheme (
owner_scheme_in   IN VARCHAR2
, scheme_in         IN VARCHAR2)
AUTHID CURRENT_USER IS
l_owner_check   NUMBER := 0;
l_scheme_check         NUMBER := 0;
CURSOR objects_cur (owner_in VARCHAR2) IS
SELECT object_name, object_type
FROM all_objects
WHERE     1 = 1
AND object_type IN (‘FUNCTION’
, ‘PROCEDURE’
, ‘PACKAGE’
, ‘TABLE’
, ‘VIEW’
, ‘SEQUENCE’)
AND owner = owner_in;
/*Ebubekir Çelik-2014
Parametreler:
SCHEME_IN: yetki verilecek şema
OWNER_SCHEME_IN: içinde bulunan tablo,prosedür vs objelere erişilmesi istenen şema
SCHEME_IN ile verilen şema için , OWNER_SCHEME_IN şemasındaki TABLE, VIEW ,FUNCTION, PROCEDURE, PACKAGE, SEQUENCE türündeki
objelere (obje türlerine bağlı olarak) çalıştırma,seçme, kayıt ekleme yetkisi verir.

  ÖR:
BEGIN
grant_all_scheme_to_scheme( ‘HR’,’OE’)
END;

*/
BEGIN
SELECT COUNT (*)
INTO l_owner_check
FROM all_users
WHERE username = owner_scheme_in;

   IF l_owner_check <> 1 THEN
raise_application_error (-20002
, ‘ Kaynak şema bulunamadı : ‘ ||
owner_scheme_in);
END IF;

   SELECT COUNT (*)
INTO l_scheme_check
FROM all_users
WHERE username = scheme_in;

   IF l_scheme_check <> 1 THEN
raise_application_error (-20003
, ‘ Yetki verilecek şema bulunamadı : ‘ ||
scheme_in);
END IF;

   FOR rec IN objects_cur (OWNER_SCHEME_IN) LOOP
IF rec.object_type IN (‘FUNCTION’, ‘PROCEDURE’, ‘PACKAGE’) THEN
EXECUTE IMMEDIATE
‘GRANT EXECUTE ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
ELSIF rec.object_type IN (‘TABLE’) THEN
EXECUTE IMMEDIATE
‘GRANT SELECT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
EXECUTE IMMEDIATE
‘GRANT INSERT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
ELSIF rec.object_type IN ( ‘VIEW’) THEN
EXECUTE IMMEDIATE
‘GRANT SELECT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
ELSIF rec.object_type IN (‘SEQUENCE’) THEN
EXECUTE IMMEDIATE
‘GRANT SELECT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
ELSE
NULL;
END IF;
END LOOP;
DBMS_OUTPUT.put_line (‘İşlem başarılı’);
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
RAISE;
END;


 

 

Görüşmek üzere